Persondatapolitik for SKAT & SELSKAB ApS

1.Dataansvarlig virksomhed

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af klientens persondata, er SKAT & SELSKAB ApS, CVR-nr. 44 48 69 29 (i det følgende: selskabet).

2.Kategorier af persondata

Selskabet indsamler følgende kategorier af persondata om klienten:

Personoplysninger, herunder f.eks.;

  • Navn
  • CPR-nr. samt for involverede øvrige enheder:
  • CVR-nr. telefonnummer
  • E-mailadresse
  • Økonomiske oplysninger

Nærmere oplysninger om den sag, der har givet anledning til klientens henvendelse til selskabet.

Selskabet indsamler ikke selv persondata om klienten fra andre kilder end klienten.

Behandlingen og de registrerede data baseres alene på oplysninger fra klienten. Dog kan det konkret aftales, at selskabet indsamler supplerende oplysninger om andre enheder i samme situation som klienten, f.eks. hvis der skal udarbejdes sammenlignende oplysning.

3. Brugen af persondata

Klientens persondata anvendes af selskabet til følgende formål:

a) for at kunne yde klienten den mest egnede behandling af klientens sag og

b) for at kunne finde de skatteretlige argumenter, som er formålet med klientens henvendelse til selskabet.

4. Behandlingsgrundlag

Dvs. grundlaget for selskabets behandling af persondataene.

Selskabet behandler persondata om klienten ud fra følgende retningslinjer:

Der foretages kun behandling af de modtagne persondata, i det omfang det er nødvendigt for at;

a) kunne yde klienten den bedst egnede rådgivning og

b) finde de skatteretlige argumenter, som er formålet med klientens henvendelse til selskabet.

5. Videregivelse af persondata om klienten

Selskabet videregiver kun persondata efter aftale med klienten selv, og kun med det formål, der er nævnt ovenfor under punkt 3 b) og 4 b).

6. Opbevaring af klientens persondata

Selskabet opbevarer klientens persondata i op til 5 år fra den seneste kontakt med klienten.

7. Pligtmæssig information

Selskabet er ikke i stand til at rådgive klienten bedst muligt i henseende til den skatteretlige argumentation mv. til klientens sag, hvis klienten afviser at dele sine (person)data med selskabet. Afgives de af selskabet ønskede (person)data ikke, eller modsætter klienten sig behandling af disse, kan selskabet ikke bistå klienten, men må afslutte sagen.

8. Klientens rettigheder med hensyn til persondata

Klienten har følgende generelle rettigheder:

  1. ret til at anmode om indsigt i, berigtigelse af eller sletning af persondata,
  2. ret til at modsætte sig behandlingen af persondata og at få behandlingen af persondata begrænset samt
  3. ret til at modtage de persondata, som klienten selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet), efter klientens ønske pr. brev, e-mail eller andet sædvanligt medie.

Der kan være betingelser eller begrænsninger knyttet til disse rettigheder.

Klienten kan altid indgive klage til Datatilsynet eller en anden relevant databeskyttelses-tilsynsmyndighed.